pOH

Petar's picture

Kolika je koncentracija OH jona u rastvou nastalom mješanjem 200 ml rastvora koji sadrži 0.15 mol/l kalcijum-hidroksida i 300 ml rastvora koji sadrži 0.2 mol/l hlorovodonične kiseline?

milicaradenkovic's picture

Ca(OH)2+2HCl----------------->CaCl2+2H2O

n(kiseline)=c*V=0.3*0.2=0.06 mol

n(baze)=c*V=0.2*0.15=0.03 mol

posto nista nije u visku 

{OH}=1*10(-7) mol/l