Mala pomoc

Todor Tomovic's picture

Uzorak aspirina sadrzi 6.03g vodonika 80.70g ugljenika i 47.87g kiseonika.Koliki je procenat sadrzaja kiseonika u aspirinu? :(

 

Svaka smesa gasova je rastvor.Jedan takav rastvor je pripremljen mesanjem po jednog mola helijuma,kiseonika i       aaragona.Izracunaj maseni udeo argona u ovoj smesi....? :(

milicaradenkovic's picture

1. w(O2)=m(O2)/mu

mu=m(O2)+m(H2)+m(C)=80.70+6.03+47.87=134.6 g

w(O2)=47.87/134.6=0.356=35.6 %

2. m(Ar)=n(Ar)*Mr=40*1=40 g

m(He)=n(He)*Mr=1*4=4 g

m(O2)=n(O2)*Mr=1*32=32 g

mu=m(O2)+m(He)+m(Ar)=32+4+40=76 g

w(Ar)=m(Ar)/mu=40/76=0.526=52.6 %