Molalitet

Petar's picture

Koliki je molalitet rastvora kalijum-nitrata ako je njegova tačka mržnjenja -0.972oC? (Kk=1.86; disocijacija je potpuna)

Rješenje: 0.1

milicaradenkovic's picture

deltaT=Kf*b*i

KNO3---------------->K+ + NO3-

i=1+alfa*(n-1) jer je disocijacija potpuna

i=2

0.372=2*1.86*b

b=0.372/1.86*2=0.1 mol/kg

greska ti je u deltaT nije 0.972 nego 0.372 C