Količinska koncentracija.

Marijax's picture

Izračunati količinsku koncentraciju acetatnih jona u rastvoru sirćetne kiseline masene koncentracije 6 g/l ako je stepen disocijacije 0.013.

Rješenje: 1.3x10-3

milicaradenkovic's picture

y=6 g/l

c=y/Mr=6/60=0.1 mol/l

c{CH3COO-}=alfa*{CH3COOH}=0.013*0.1=1.3*10(-3) mol/l