Oksido-redukcija

kiksii's picture

Odrediti koeficijente u sledećim oksido-redukcionim jednačinama:
a) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 -----> O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
b) H2O2 + KI + H2SO4 ----> I2 + H2O + K2SO4
c) PbS + H2O2 ----> PbSO4 + H2O
d) Cl2 + H2O2 ----> 2HCl + O2
e) MnO + H2O2 ----> MnO2 + H2O
Za poslednja tri primera odrediti da li je vodonik-peroksid oksidaciono ili redukciono sredstvo.

milicaradenkovic's picture

a) 2KMnO4+5H2O2+3H2SO4------------------>2MnSO4+K2SO4+5O2+8H2O

Mn7+(+5e-)--------------------->Mn2+/2

O-2(-2e-)--------------------------->O0/5

b) H2O2+2KI+H2SO4---------------->I2+2H2O+K2SO4

O-1(+1e-)---------------->O-2/1

I-1(-1e-)------------------>I0/1

c) PbS+4H2O2--------------->PbSO4+4H2O

S-2(-8e-)------------------->S+6/1

O-1(+1e-)------------------->O2-/8

posto kiseonik ide iz -1 u -2 H2O2 je oksidaciono sredstvo

d) Cl2+H2O2----------------->2HCl+O2

Cl0(+1e-)-------------------->Cl-1/1

O-1(-1e-)----------------------->O0/1

posto O ide iz -1 do 0 H2O2 jer redukciono sredstvo

e) MnO+H2O2--------------->MnO2+H2O

Mn+2(-2e-)--------------------->Mn4+/1

O-1(+1e-)------------------------>O2-/2

posto O ide iz -1 do -2 H2O2 je oksidaciono sredstvo.