Disocijacija.

todorovic's picture

Uraditi disocijaciju aluminijumove stipse i natrijum tetra hidrokso aluminata i izvući zaključak.

milicaradenkovic's picture

KAl(SO4)2*12H2O----------------------->K+ + Al3+ + 2SO42- + 12H2O

Na(Al(OH)4)------------------->Na+ + (Al(OH)4)-

Andrijana's picture

KAl(SO4)----> K+ Al3+ + 2SO42-

Na[Al(OH)4] ----> Na+ [Al(OH)4]-

Pretpostavljam da je zaključak da kompleksni joni ne disosuju u vodi. (Zapravo disosuju, ali veoma slabo, pa se pri disocijaciji kompleksnih soli to ne uzima u obzir.

bokica's picture

Koliko razlicitih monohlornih proizvoda mogu da se dobiju hlorovanjem propana.Napisati hemijsku reakciju,strukturne formule i nazive jedinjenja.

Ako ko zna neka napise.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.