Alkani i Cikloalkani

Makbula Sabanadzovic's picture

1.Sta nastaje u reakciji etina sa bakar(I)hloridod?Napisati hemijsku jednacinu ove reakcije.

2.Napisati hemijsku reakciju ciklopropana sa bromom.

3.U koliko izomernih oblika se javlja dimetil-ciklopentan.Napisati im izomere i dati im nazive.

milicaradenkovic's picture

1. C2H2+2CuCl---------------------->Cu2C2+2HCl

2. C3H6+Br2+CCl4--------------------->CH2BrCH2CH2Br

3. U 5 izomernih oblika se javlja 1.1 dimetil-ciklopentan

- 1.1 dimetil- ciklopentan

- 1.2 dimetil- ciklopentan kao cis i trans

- 1.3 dimetil- ciklopentan kao cis i trans a da nacrtam ne znam.