Rastvori

Bananica's picture

Reagovanjem 10 cm3 rastvora FeCl3 sa 490 cm3 rastvora KJ dobijen je rastvor joda koncentracije 2*10^-4

Odrediti kolicinsku koncentraciju rastvora FeCl3 pod pretpostavkom da pri mesanju rastvora ne dolazi do promene zapremine.

Hvala

milicaradenkovic's picture

2KI+2FeCl3----------------------->I2+2KCl+2FeCl2

Fe3+(+1e-)---------------------->Fe2+/1

I1-(-1e-)---------------------------->I0/1

c(I2)=2*10(-4) mol/l

n(I2)=2*10(-4) mol

n(KI)=n(I2)*2==2*2*10(-4)=4*10(-4) mol

4*10(-4) mol--------------------------1 l

x mol------------------------------------0.490 l

x=0.490*4*10(-4)/1=1.96*10(-4) mol

n(FeCl3)=n(KI)=1.96*10(-4) mol jer je odnos molova u jednacini 1:1

c(FeCl3)=n(FeCl3)/V=1.96*10(-4)/0.010=1.96*10(-2) mol/l