Aldehidi i ketoni

Marko955's picture

KOja od molekulskih formula odgovara jedinjejnju koje se moze dobiti redukcijom acetonfenona sa LiAlH4.. ?

Resenje je C8H100 ...zanimam me samo reakcija.

milicaradenkovic's picture

C6H5COCH3+LiAlH4------------------------->C6H5CHOHCH3 i formula je C8H10O