Kataliticka oksidacija amonijaka

Anabela55's picture

Pri katalitickoj oksidaciji amonijaka nastaje 150 l vode. Odrediti kolika je zapremina smjese reagujucih gasova ako su mjereni pri normalnim uslovima. 4NH3(g) + 5O2(g) ---> 4NO(g) + 6H2O(g)

milicaradenkovic's picture

4NH3(g)+5O2(g)---------------------->4NO(g)+6H2O(g)

V(vode)=150 l

n(vode)=V(vode)/Vm=150/22.4=6.7 mol

6.7 mol---------------------6

x mol------------------------4

x=6.7*4/6=4.47 mol NO

V(NO)=n(NO)*Vm=4.47*22.4=100.128 l

n(O2):n(H2O)=5:6

n(O2)=n(H2O)*5/6=6.7*5/6=5.583 mol

V(O2)=n(O2)*Vm=5.583*22.4=125.06 l

n(NH3)=n(NO)=4.47 mol

V(NH3)=n(NH3)*Vm=4.47*22.4=100.128 l

V(smese)=V(NH3)+V(O2)+V(H2O)+V(NO)

V(smese)=100.128+100.128+150+125.06=475.316 l

Anabela55's picture

Hvala. :)