Oksidoredukcija

Marijax's picture

Možete li mi objasniti kako se rade jednačine oksidoredukcije u kojima jedan od elemenata ima više od dva oksidaciona broja u jednačini? Kao na primjer, ova jednačina (slučaj sa kiseonikom):

H2O2 + KMnO4 ---> MnO2 + KOH + O2 + H2O

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+3H2O2---------------------->2MnO2+2KOH+3O2+2H2O

Mn7+(+3e-)--------------------->Mn4+/1

O1- (-1e-)------------------------->O0/3