Hiralni centri

Minika883's picture

Neko jedinjenje A koje sadrži C,H i O nije hiralno. U reakciji sa LiAlH4 daje proizvod koji ima jedan hiralni centar. Jedinjenje A u reakciji sa metil-magnezijum-jodidom, kao i sa propil-magnezijum-bromidom, daje proizvode koji nemaju hiralne centre. Napisati strukturu jedinjenja A.
Rešenje je 2-pentanon.

milicaradenkovic's picture

CxHyOz+LiAlH4--------------------> dobija se alkohol koji ima jedan hiralni atom

CxHyOz+CH3MgBr-------------------->jedinjenje koje nema hiralni centar

CxHyOz+CH3CH2CH2MgBr------------------->jedinjenje koje nema hiralni centar

resenje je CH3CH2CH2COCH3 2-pentanon jer 

CH3CH2CH2COCH3+LiAlH4---------------->CH3CH2CH2CHOHCH3 i ima 1 hiralni C atom a to je C za koji su vezani H i OH.

CH3CH2CH2COCH3+CH3MgBr---------------------->CH3CH2CH2C(CH3)OHCH3 nema hiralni C atom jer da bi bio hiralan mora za taj C atom da budu vezne 4 razlicite grupe a ovde su dve CH3 grupe pa zato atom nije hiralan.

CH3CH2CH2COCH3+CH3CH2CH2MgBr----------------->CH3CH2CH2C(CH2CH2CH3)OHCH3 nema hiralni C atom jer su za C atom vezane 2 CH3CH2CH2 grupe pa zato nje hiralan.

Minika883's picture

Hvala lepo! :))