pH

banejeca943's picture

U 250cm^3 rastvora rastvoreno je 0.400g NaOH i 263.3cm^3 gasa HCl. Koliko je pH u tom rastvoru?

kowalsky's picture

0,4g NaOH je 0.01 mol
0.263,3 cm3 HCl je 0,01175 mol
Kada dođe do neutralizacije ostane 0,01175 - 0,01 = 0,00175 mol kiseline u 0,25 dm3 pa će koncentracija vodoničnih jona biti: 0,007 mol/dm3 a pH će biti 2.15