Organska kiseonicka jedinjenja.

igor996's picture

Pozdrav, imam 5 zadataka, i nadam se da mi neko moze pomoci.

1.Napisati strukturne formule sledecih jedinjenja

 1. 2- metil- 1- butanol:
 2. 3-metoksi-heksan
 3. 2-pentanal
 4. 2,3-dibrom-pentan
 5. 1,2-dihidroksi-benzen
 6. 3-metil.3.pentanol
 7. 2,4,6-trinitrofenol
 8. 2-metil-3-heksanol
 9. 1,2 propan-diol
 10. fenoksi etan
 11. 2metilheksanal
 12. 2metil 2 pentanol
 13. etoksi benzen
 14. 2,4,6-trinitrobenzen
 15. 2metil 2 pentanal
igor996's picture

Zadatak #2:

Izracunajte masu Br potrebnu za reakciju s 5g fenola.

igor996's picture

Zadatak #3:

Izracunajte zapreminu H pri norm. uslovima koja nastaje pri reakciji 1g Na sa apsolutnim etanolom.

igor996's picture

Zadatak #4:

Koliko g Etanala je oksidovano ako je u Felingovoj reakciji dobijeno 5g bakar(I)oksida Cu2O

igor996's picture

Zadatak 5#:

Izracunajte masu metanala koa izdvoji 1g srebra iz aonijackog rastvora srebra nitrata (Reakcija srebrenog ogleda)

aksabg's picture

Jedna tema jedan zadatak. Ova tema je zaključana.