Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Ako se ph nekog rastvora promeni sa 3 na 6, koncetracija H+ jona se:
Rjesenje je da se smanji 1000 puta. Kako ?

Pop.'s picture

Tebi baš ne ide pH i pKa, Vuče :)
gledaj, pH ti je negativan logaritam vrednosti od koncentracije H+ jona u rastvoru. Odnosno, idemo pešaka, ako ti se da da je pH=3 to znaci da ti je c(H+) = 10-3.  I obrnuto. Pošto ti imaš pH da tj je na pošetku 3 i poveća se na 6, to znaći da ti je koncentracija skočila sa 10-3 na 10-6 a razlika je 103 tj 1000, tj 1000 puta ti se smanjila koncentarcija H+ jona :)