Količinska koncentracija.

Marijax's picture

Izračunati količinsku koncentraciju kalijum-sulfata K2SO4 u rastvoru koji se dobije razblaživanjem 120 cm3 rastvora čija je c = 0,2 mol/dm3 sa 480 cm3 vode.

milicaradenkovic's picture

K2SO4

n(K2SO4)=c*V=0.2*0.12=0.024 mol

Vu=V1+V(vode)=120+480=500 cm3

c=n/Vu=0.024/0.5=0.048 mol/l