stehiometrija

lejla93's picture

izvesti molekulsku formulu spoja koji sadrzi 54,5% C, 36,4% O , 9,1% H ako 1 litar para ovog spoja ima masu od 3,93g pri STP?

milicaradenkovic's picture

STP po IUPAC(1 bar i 0C)

p*V=n*R*T

n=p*V/R*T

n=100*10(3)*1*10(-3)/8.314*273.15

n=0.044 mol

Mr=m/n=3.93/0.044

Mr=89 g/mol

w(C)=x*Ar(C)/Mr

0.545=x*12/89

12*x=48.5

x=48.5/12=4

w(H)=y*Ar(H)/Mr

0.091=x*1/89

y*1=0.091*89

y=8

w(O)=z*Ar(O)/Mr

0.364=z*16/89

z*16=0.364*89

z*16=32.4

z=2.02 a to je priblizno 2

N(C):N(O):N(H)=4:2:8. i formula je C4H8O2 i to je CH3CH2CH2COOH