Organska jedinjenja

Minika883's picture

Jedinjenja A, B, C i D pri sagorevanju u višku kiseonika daju istu smešu proizvoda : CO2 i H2O u molskom odnosu 2:3. Jedinjenje A je ugljovodonik, a B sadrži kiseonik. Jedinjenja A i B su stabilna prema dejstvu vrele sumporne kiseline, jedinjenje C se pri tim uslovima transformiše u gas E. Rastvor jedinjenja D, masenog udela 10%, u vodi mrzne se na -3,33oC. Jedinjenje D s azotnom kiselinom daje eksplozivni estar F. Predložiti formule A-F, koje odgovaraju uslovima zadataka.

milicaradenkovic's picture

Jedinjenje A kada reaguje sa kiaseonikom daje CO2 i H2O  i to jedinjenje je ugljovodonik posto ima 2 C atoma a 6 H atoma onda je to fprmula C2H6  i to je etan.

Jedinjenje B reaguje sa kiseonikom i daje isto proizvode CO2 i  H2O ali u svojoj formuli ima kiseonik i ima 2 C i 6 H atoma i to je jedinjenje CH3OCH3 i to je dimetiletar.

Jedinjenje C sa H2SO4 daje gas a oksidacijom daje CO2 i H2O i to je C2H5OH etanol a gas je C2H4.

Jedinjenje D mrzne na -3.33 C a u reakciji sa azotnom kiselinom daje eksplozivan estar i to je CH2OHCH2OH a estar je CH2ONO2-CH2ONO2 i to je jedinjenje F.

de3ltaT=Kb*b

3.33=1.86*b

b=3.33*1.86=1.79 mol/kg

w=10 % to znaci da je 10 g supstance u 100 g rastvora

m(vode)=mr-ms=100-10=90 g =0.09 kg

b=n/m(vode)

n=b*m(vode)=0.09*1.79=0.1611 mol

Mr=m/n=10/0.1611=62 g/mol i to je molarna masa jedinjenja D.

 

Minika883's picture

Hvala! :DD