Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Kojj sve metali mogu da grade kisele okside??

milicaradenkovic's picture

Nemetali koji grade kiseline grade kisele okside.

Vuk Biljuric's picture

Pa I mangab gradi kiseli oksid Mn2O7, a metal je.

milicaradenkovic's picture

Prelazni metali mogu da grade kisele okside npr.CrO3, Mn2O7 tj. prelazni metali koji su sa najvecim oksidacionom brojem u metalu.

JelenaK's picture

Treba mi pomoc. Kako izgleda MO jona He2+. Da li se ona sastoji od dva He+ ili od jednog atoma He i jona He2+ ?