Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koncetracija rastvorenog CO2 u vodi iznosi 1,3x10 na -3 mol/dm3.Kolika je ph vrijednost u ovom rastvoru ako je konstanta disocijacije Ka=4,5x10 na -7?

milicaradenkovic's picture

{CO2)=1.3*10(-3) mol/dm3

CO2+H2O----------------->H+ +HCO3-

Ka1={H+}*{HCO3-}/{CO2}

{H+}={HCO3-}=x

4.5*10(-7)=x2/1.3*10(-3)

x=(koren(5.85*10(-10)))=2.42*10(-5) mol/dm3

{H+}=2.42*10(-5) mol/dm3

pH= -log{H+}= -log{2.42*10(-5)}=4.62