Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koja se zapremina vodenog gasa pri normlanim uslovima dobija prevodjenjem vodene pare preko 1,2kg uzarenog koksa?

milicaradenkovic's picture

Vodeni gas je formlua CO i H2 u odnosu 1:1

C+H2O-------------------->CO+H2

n(C)=m/Mr=1.2*10(3)/12=100 mol

n(CO)=n(C)=100 mol

V(CO i H2)=n(CO)*2*Vm=44.8*100=4480 l jer je vodeni gas smesa CO i H2 u odnosu 1:1

 

Ana75555's picture

Koncentracija rastvorenog CO2 u vodi je 1.3×10 na - 3.Kolila je ph vrijednost u ovom rastvoru ako je konstansta disocijacija Ka=4.5×10 na - 7.Uzeti u obzir samo prvi stupanj disocijacije. Rešenje je ph =4.62