Smesa Mg i K - stehiometrija

Teaa's picture

 Када 1,98 g смеше која садржи калијум и магнезијум реагује са водом ослободи се
0,36x1023 молекула водоника. Израчунати масу калијума и масу магнезијума у смеши.  (1.2 g Mg  i 0.78g K)

milicaradenkovic's picture

Mg+2H2O---------------------->H2+Mg(OH)2

2K+2H2O---------------------->2KOH+H2

n(H2, ukupno)=N/Na=0.36*10(23)/6*10(23)=0.06 mol

n(H2, ukupno)=n(H2,1)+n(H2,2)

n(H2,1)=n(Mg)

n(H2,2)=n(K)/2

m(smese)=m(K)+m(Mg)

n(H2,ukupno)=n(Mg)+n(K)/2

0.06=m(Mg)/Mr(Mg)+(m(K)/Mr(K))/2

0.06*2=2*m(Mg)/24+m(K)/39

0.12*39*24=78*m(Mg)+24*m(K)

112.32=78*m(Mg)+24*m(K)

m(K)=1.98-m(Mg)

112.32=78*m(Mg)+24*(1.98-m(Mg))

112.32=54*m(Mg)+47.52

m(Mg)=64.8/54=1.2 g

m(K)=1.98-1.2=0.78 g

 

 

Teaa's picture

Hvala!!