Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koliko grama metalnog natrijuma moze da se dobije elektrolizom 55.5 g rastopa NaCl?

milicaradenkovic's picture

2NaCl----------------------->2Na+Cl2

n(NaCl)=m/Mr=55.5/58.5=0.95 mol

n(Na)=n(NaCl)=0.95 mol

m(Na)=n(Na)*Mr=0.95*23=21.85 g

IvanArsic's picture

Odredite masu H20 u koji treba uvesti 11,2dm3 CO2 merenog pre normalnim uslovima,da vi se dobio 1% H2CO3 ?

 

HVALA :)

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.