Areni

Tijana's picture

Sta nastaje oskidacijom toluena? 

kowalsky's picture

Ako misliš na oksidaciju kalijum-permanganatom onda nastaje Ph-COOH