Hiralnost

pmf93's picture

Kako da definisem prohiralan centar?

milicaradenkovic's picture

U stereoizomeriji prohiralni molekul je molekul koji se moze prevesti iz ahiralnog u hiralni u jednom koraku.Prohiralni centar moze biti:

- C atom koji je najblizi hiralnosti

- dvostruka veza i

- karbonilna grupa