alkoholi

Nina Subarevic's picture

zasto alil alkohol ne spada u enole kad ima dvostruku vezu i OH grupu?

milicaradenkovic's picture

Alil alkohol nije enol zato sto OH grupa nije vezana za naredni ugljenikov atom koji ima dvostruku vezu. Da bi bio enol formula mora da bude CH2=CHOHCH3 a formula alil alkohola je CH2=CHCH2OH.

Nina Subarevic's picture

hvala