stehiometrija

Nemanja 321123's picture

koliko grama bakra je potrebno da bi se u reakciji sa kon sumpornom kis dobilo 2.24dm3 gasa

milicaradenkovic's picture

Cu+2H2SO4(conc.)---------------------->CuSO4+2H2O+SO2

Cu0(-2e-)-------------------------->Cu2+/1

S6+(+2e-)---------------------------->S4+/1

n(SO2)=V(SO2)/Vm=2.24/22.4=0.1 mol

n(Cu)=n(SO2)=0.1 mol

m(Cu)=n(Cu)*Mr=0.1*63.5=6.35 g