Neorganska hemija

Aveiro's picture

Dejstvom 50 cm3 rastvora hloridne kiseline na rastvor natrijum sulfida izdvaja se 224cm3 gasa (normalni uslovi). Izračunati kolicinsku koncentraciju (mol/dm3) kiseline.  Resenje je 0,4.

milicaradenkovic's picture

Na2S+2HCl-------------------->2NaCl+H2S

n(H2S)=v(H2S)/Vm=224*10(-3)/22.4=0.01 mol

n(HCl)=2*n(H2S)=2*0.01=0.02 mol

c(HCl)=n(HCl)/V(HCl)=0.02/0.05=0.4 mol/l

Aveiro's picture

Hvala puno