Neorganska hemija

Aveiro's picture

Kolika je kolicinska koncentracuha rastvora (mol/dm3) nastalog mijesanjem 200 cm3 rastvora kalijum hidroksida koncentracije 4,48g/dm3 i 450 cm3 rastvora koji sadrzi 0,01 mol kalijum- hidroksida u jednom dm3 rastvora? Resenje je 0,03

Pop.'s picture

V1(KOH) = 200cm3 = 0,2 dm3

ρ(KOH) = 4,48 g/dm3    ovo ti je masena konc ili gustina (kako sam ja obelezio)

m(KOH) = ρ*V1 = 0,2 * 4,48 = 0,896 g

n1(KOH) = m/M = 0,896 / 56 = 0,016 mol        ovo je n1 tj. br dodatih molova KOH iz prvog rastvora

V2(KOH) = 450 cm3 = 0,45 dm3

c2(KOH) = 0,01 mol/dm3

n2(KOH) = c2*V2 = 0,0045 mol

Ukupan br molova KOH je:

n(KOH) = n1(KOH) + n2(KOH) = 0,016 + 0,0045 = 0,0205 mol

Ukupna zapremina je:

V(KOH) = V1(KOH) + V2(KOH) = 0,2 + 0,45 = 0,65 dm3

I na kraju koncentracija je (nju racunamo jer predstavlja br molova po 1 dm3):

c(KOH) = n/V = 0,0205 / 0,65 = 0,03 mol/dm3

Aveiro's picture

Hvalaa puno na tako detaljnom objasnjenju