Zemnoalkalni metali

marinar's picture

Kalcijum-hlorid je veoma higroskopna supstanca,koja se u hemijskim laboratorijama koristi za susenje.Odvagano je 0.15g vlaznog kalcijum-hlorida i rastvoreno u vodi.Hloridni joni iz tog rastvora istalozeni su rastvorom koji sadrzi 0.34g AgNO3.Izracunaj maseni udio vode u CaCl2

Hvala unapred

 

Pop.'s picture

Vlazan CaCl2 se rastvara u vodi i reaguje sa AgNO3 po reakciji

2AgNO3 + CaCl2 = 2AgCl + Ca(NO3)2

m(AgNO3) = 0,34 g

n(AgNO3) = m/M = 0,34 / 170 = 2*10-3 mol

n(CaCl2) = 1/2 n(AgNO3) = 1*10-3 mol

m(CaCl2) = n*M = 1*10-3 * 111 = 0,111 g     ovo je masa CaCl2 koja je reagovala sa AgNO3, tj u pocetnoh 0,15g smo imali 0,111g hlorida a ostalo je bila voda koju je apsorbovao iz vazduha. Zato nam je masa apsorbovane vode:

m(H2O) = m(uzorka) - m(CaCl2) = 0,15 - 0,111 = 0,039 g

I na kraju nam je maseni udeo:

W(H2O) = m(H2O) / m(uzorka) = 0,039 / 0,15 = 0,26      ili u procentima 26%