stehiometrija

ivance87's picture

Koja od navedenih kiselina sa 0,2mola kalijum hidroksida daje 0,1mol neutralne soli?
a) hipohlorasta
b) cijanovodonicna
c) hlorna
d) fosforna
e) fosforasta
Po mom ni jedna nema trazeni odnos. U resenje je pod e.

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod e

2KOH+H2PHO3------------------------>.K2PHO3+2H2O

n(KOH):n(K2PHO3)=2:1

n(K2PHO3)=n(KOH)*1/2=0.2*1/2=0.1 mol

ivance87's picture

Hvala..