Entalpija

Škola's picture

Koliko se toplote oslobodi pri aluminotermijskom dobijanju mangana iz 870 g mangan(IV)-oksida? 

(DeltafH (Al2O3)=-1670 kJ/mol; deltafH (MnO2=-521,5 kJ/mol)

Rješenje: 5,9203 MJ

milicaradenkovic's picture

3MnO2+4Al----------------->3Mn+2Al2O3

deltaH=2*deltaH(Al2O3)+3*deltaH(Mn)-3*deltaH(MnO2)-4*deltaH(Al)

deltaH(Al)=0 kJ

deltaH(Mn)=0 kJ

deltaH=2*(-1670)+3*0-3*(-521.5)-4*0

deltaH= -1775.5 kJ/mol

Q=deltaH*n

n=m/Mr=870/87=10 mol MnO2

Q= -1775.5*10= -17.75 MJ

Jedino ako oni nisu uracunali i reakciju

2Al2O3-------------------->4Al+3O2

pa kad se spoje te dve reakcije dobija se

3MnO2------------------->3Mn+3O2/:3

MnO2---------------->Mn+O2

deltaH= -deltaH(MnO2) jer su deltaH(Mn) i deltaH(O2)=0 kJ

deltaH= -(-521.5)=521.5 kJ

Q=deltaH*n=521.5*10=5.215 MJ