Brzina hemijske reakcije

Marija Manojlović's picture

Ukoliko se koncentracija O2 smanji 4 puta kako treba promeniti koncentraciju CO u sistemu:

2CO(g) + O2(g) →2CO2(g)
da brzina reakcije ostane nepromenjena?

Pop.'s picture

Mislim, da je resenje:

Kako je formula za brzinu hem. reakcije   v = k * [reaktanata]

k * (x*[CO] )2 * [O2]/4  = k * [CO]2 * [O2]      kada se skrate koncentracije i koeficijenti brzine

x2 = 4

x = 2  odnosno, dva puta treba povecati konc. CO

Marija Manojlović's picture

Hvala puno :) Jeste, to je resenje