Rastvor

Marijax's picture

Rastvor koji sadrži 0,12 g bijelog fosfora u 20 g CS2 ključa pri temperaturi koja je za 0,12oC viša od temperature ključanja čistog rastvarača. iz koliko se atoma sastoji molekul fosfora?

Rješenje: 4

Marijax's picture

Ke=2,4 K kg/mol