Kolicinska koncentracija i molalitet

Roy Mustang's picture

Izracunati kolicinsku koncentraciju i molalitet rastvora HCl, ako su na originalnom pakovanju navedeni podaci: Maseni udeo je 37%, gustina je 1.188 g/cm3, M(HCl)=36.34 g/mol.

Amina's picture

Količinski koncentraciju možeš izračunat peko formule c=gustina*maseni udio/molarna masa. Za molalitet nisam baš sigurna.

milicaradenkovic's picture

b=n/m(vode)=12.04/0.74844=16.09 mol/kg

n=ms/Mr=439.56/36.5=12.04 mol

ms=w*mr=1188*0.37=439.56 g

mr=V*ro

za V uzmes da je 1 l i dobijas

mr=1000*1.188=1188 g

m(vode)=mr-ms=1188-439.56=748.44 g

Roy Mustang's picture

Hvala obema. :)