Amfoternost

bb123su's picture

U kom nizu se nalaze oni elementi koji mogu graditi i amfoterne i kisele okside: 
 a. Be, B, As, Mn 
 b. Pb, As, Cr, Mn 
 c. Pb, Cr, Co, Fe 
 d. Mn, As, Zn, Be 
 e. B, As, Cr, Mn

totalno me zbunjuje resenje je pod b zar ne moze biti i pod e ?

milicaradenkovic's picture

Amfoterni elementi su oni koji mogu da reaguju i sa kiselinama i sa bazama

Odgovor je pod b jer je Pb amfoteran a Cr, Mn i As su kiseli elementi. Mislim da je B bazni element.