Rastvori

Minika883's picture

Pomešano je 50,0 cm3 rastvora Ba(OH)2 koncentracije 0,01 mol/dm3 i 80,0 cm3 rastvora HCl iste koncentracije. Naći koncentracije Cl-, OH- i H3O+ jona u dobijenom rastvoru.

Rešenje: 6,15x10-3 mol/dm3 Cl-
              1,54x10-3 mol/dm3 OH-
              6,49x10-12 mol/dm3 H3O+.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece mada nisam sigurna

Ba(OH)2+2HCl-------------------->BaCl2+2H2O

n(kiseline)=c*V=0.08*0.01=0.0008 mol

n(baze)=c*V=0.01*0.05=0.0005 mol na osnovu jednacine ako sva kiselina izreaguje trebalo bi da izreaguje 0.0004 mol baze i baza je u visku

n2(baze)=n(kiseline)/2=0.0008/2=0.0004 mol

Vu=V1+V2=50+80=130 ml

c(Cl-)=n(kiseline)/Vu=0.0008/0.130=6.15*10(-3) mol/l

n1(baze)=n(baze)-n2(baze)=0.0005-0.0004=0.0001 mol

c(OH-)=2*n1(baze)/Vu=2*0.0001/0.13=1.54*10(-3) mol/l

c(H3O+)=Kw/c(OH-)=1*10(-14)/1.54*10(-3)=6.49*10(-12) mol/l

 

Minika883's picture

Hvala! :))))