Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koliko ima atoma azota u 816mg amonijum sulfida?

milicaradenkovic's picture

(NH4)2S

n(amonjum sulfida)=m/Mr=0.816/68=0.012 mol

n(N)=2*n(amonijum sulfida)=2*0.012=0.024 mol

N(N)=n(N)*Na=0.024*6*10(23)=1.44*10(22) atoma N