Neorganska hemija

makii9's picture

Kolika je kolicinska koncentracija rastvora kalijum permanganata ako 50 cm3 ovog rastvora oslobodi iz rastvora HCl 11,2 cm3 hlora (n.u.)?

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+16HCl------------------>2MnCl2+8H2O+5Cl2+2KCl

Mn7+(+5e-)-------------------->Mn2+/1

Cl-1(-1e-)---------------------->Cl0/5

n(Cl2)=V(Cl2)/Vm=11.2*10(-3)/22.4=0.0005 mol

n(KMnO4)=2*n(Cl2)/5=2*0.0005/5=0.0002 mol

c(KMnO4)=n(KMnO4)/V=0.0002/0.05=0.004 mol/l