alkohol

danijela's picture

koliko grama alkohola na sobnoj temperaturi nastaje dejstvom razblazenog rastvora KMnO4 u kiseloj sredini na 0,3 mola propena? odg 22,8 hvala

milicaradenkovic's picture

3CH3CH=CH2+2KMnO4+H2SO4+2H2O-------------------->3CH3CHOHCH2OH+2MnO2+K2SO4

n(alkohola)=n(propena)=0.3 mol jer je odnos molova 3:3

m(alkohola)=n(alkohola)*Mr=0.3*76=22.8 g