PH

tanja 24's picture

Koliko grama amonijum-nitrata treba dodati u 20 cm3 amonijaka koncentracije 1,5 mol/dm3 da bi se dobio rastvor čiji je pH=9.

milicaradenkovic's picture

NH4NO3--------------------->NH4+ + NO3-

NH3+H2O--------------------.NH4+ + OH-

n(NH3)=c*V=0.02*1.5=0.03 mol

Kb=n{NH4+}*{OH-}/n{NH3}

pH=9 pa je pOH=5 a {OH-}=1*10(-5) mol/l

1.8*10(-5)*0.03=1*10(-5)*n{NH4+}

n{NH4+}=0.054 mol

n(NH4NO3)=n(NH4+}=0.054 mol

m(NH4NO3)=n(NH4NO3)*Mr=0.054*80=4.32 g