pufer

tanja 24's picture

. Koliko g kalcijum-hidroksida treba dodati u 100 cm3 rastvora sirćetne kiseline koncentracije 0,1 mol/dm3 da bi se dobio pufer čiji je pH=5,3.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje mada nisam sigurna

2CH3COOH+Ca(OH)2-------------------->(CH3COO)2Ca+2H2O

pH=5.3 pa je {H+}=5.01*10(-6) mol/l

n(CH3COOH)=c*V=0.1*0.1=0.01 mol

Ka=n{CH3COO-}*{H+}/n{CH3COOH}

n{CH3COO-}=1.8*10(-5)*0.01/5.01*10(-6)=0.036 mol

(CH3COO)2Ca------------------->2CH3COO- + Ca2+

n((CH3COO)2Ca)=n(CH3COO-)/2=0.036/2=0.018 mol

n(Ca(OH)2)=n((CH3COO)2Ca)=0.018 mol

m(Ca(OH)2)=n(Ca(OH)2)*Mr=0.018*74=1.332 g