Organska hemija

Vuk Biljuric's picture

Je li moguca reakcija supstitucije kod alkohola?
Posto sam naisao na jedan zadatak gdje reaguju etil alkohol i sumporna kiselina i nastaje dietil sulfat??

milicaradenkovic's picture

Moguca je supstitucija alkohola. npr.

2CH3CH2OH+2Na--------------------->2CH3CH2ONa+H2