pH

IvanArsic's picture

U 500cm3 rastvora NAOH(disocijacija potpuna)nalazi se 3*10 na 21 OH- jona ..pH rastvora je:

1.10 na -2

2. 10 na -12

3. 2

4. 12

milicaradenkovic's picture

NaOH----------------------->Na+ + OH-

{OH-}=3*10(21) jona

n(OH-)=N/Na=3*10(21)/6*10(23)=0.005 mol

c(OH-)=n(OH-)/V=0.005/0.5=0.01 mol

pa je pOH=2 a pH je

pH=14-pOH=14-2=12 i resenje je pod 4.

 

 

Faxxy's picture

Nije mi jasno zbog cega se ovde racuna broj OH- jona, tj. n(OH-)?

 

Woody's picture

Ako misliš na broj OH- jona to je N, a n je količina supstance, tj. OH- jona.
Najprostije rečeno, n (dobijaš ga iz izraza N/Na) ti treba da bi ga uvrstio u izraz za c. A iz c računaš pH. Ne vidim šta tu ima da nije jasno, to su osnove.

Faxxy's picture

Ne bi mi verovao kada bih ti rekao.

Ne mogu nikako da povežem c, n, N i alfa sa pH vrednoscu. Kako izracunavam pH iz c?

Znam obrazac K=alfa^2 * c , ali kakve veze ima K sa tim?

Faxxy's picture

Izvinjavam se, ali kako je N broj OH- jona? 

Woody's picture

N označava broj čestica. Atoma, molekula, jona. U ovom slučaju jona.
Kako bi uradio najobičniji zadatak iz pH? Recimo, kolika je pH 100 ml rastvora KOH u kome je koncentracija OH- jona 10-2 mol/l?

Faxxy's picture

Iskreno, ne verujem da bih znao da uradim. Znam da izracunam pOH iz [H+] i obratno. Profesor nam je jedan od najozloglašenijih u okolini, naravno da ne mogu njega sve da krivim ali jako šturo objašnjava, tako da svi moramo da se snalazimo kod starijih. 

 

Evo trenutno radim zadatak u kojem treba da  da izračunam H+ jone ako imam rastvor 100cm3 rastvora HCl, ako se tu nalazi 36,5mg čiste kiseline. Nemam pojma kako se radi. Svaka pomoć bi mi dobrodošla. Hvala i izvinjavam se. 

Woody's picture

Hajde ovako. Nađi pH 100 ml rastvora HCl u kome je nH+= 10-2 mol/l. Traži se pH. To je negativan logaritam koncentracije H+ jona. Znači moramo naći koncentraciju H+ jona. Pišemo izraz za koncentraciju. CH+=n(H+)/V
Odštikliraš u izrazu šta ti je poznato, dakle n(H+) i V. Znači, tražimo C(H+). C(H+)=10-2mol/l/10-1mol/l  = 0,1 mol/l. To je 10-1, sledi da je pH=1. U tekstu ti je moglo biti naznačeno disocijacija je potpuna. To samo znači da je u pitanju jedinjenje koje je potpuno disosovalo u vodenom rastvoru, (a to su jake kiseline(HCl, HNO3, H2SO4,...), jake baze(baze elemenata prve i druge grupe)), pišeš elektrolitičku disocijaciju. HCl---> H+ + Cl-     NaOH---> Na+ + OH- ... Znači, ne treba ti nikakva formula za disocijaciju. Ukoliko je disocijacija potpuna, onda ti je koncentracija kiseline odnosno baze proporcionalna koncentraciji H+ odnosno OH- jona. A sada nađi pH rastvora HCl koncentracije cHCl = 10-2 mol/l. Biće CHCl= CH+. To je znači isto 10-2. pH je dakle 2. Ukoliko bi to bila jaka baza, npr. NaOH, onda ovako. Nađi pH 100 ml rastvora NaOH u kome je nOH-= 10-2 mol. Disocijacija: NaOH---> Na+ + OH- Sledi da je CNaOH =COH- (jer su jake baze, rekli smo, potpuno disosovane u rastvoru).  Pišem izraz za koncentraciju, znači: cOH-=nOH-/V = 10-2/10-1 = 0,1 mol/l. Iz toga nađem pOH. To je 1. I onda pH. Pošto je pH + pOH =14, biće: pH= 14-pOH = 14-1 =13.
Hajde ovaj tvoj zadatak sa HCl. 100 ml HCl i 0,0365g HCl. Traži se pH. Znači negativan logaritam koncentracije H+ jona, pa tražimo CH+. Napišeš izraz: CH+= nH+/V Vidiš šta ti je poznato u izrazu, poznato je samo V. Otkud mi sad H+? Pa HCl je jaka kiselina, disosovala u potpunosti na H+ i Cl-. Znači CH+ =CHCl. Sada tražim cHCl dakle. Napišem izraz i vidim da mi fali i C i n. Primetim da u podacima imam masu kiseline, a iz mase mogu da izračunam nHCl, pomoću izraza n=m/M n=0,0365g/36,5g/mol =0,001 mol. To je ujedno i nH+ (kao što su cH+ i cHCl iste, tako su i količine, nHCl i nH+) I sad se vratim na izraz za cH+, imam sve podatke i izračunam. cH+=0,001mol/0,1l =0,01 mol/l. To je 10-2 mol/l. Dakle pH iznosi 2.
Jasnije?
 

Faxxy's picture

Puno jasnije, hvala. :)

Danas nam je profesor dao zadatak:

 

Koliko treba uzeti 36% HCl čija je gustina=1,84g/cm3 da bi se dobio rastvor zapremine 500cm3 čija je pH vrednost 5.

 

Ja sam počeo da radim ali me je vreme preduhitrilo. Mislim da se ovde računa koncentracija H jona iz pH vrednosti, što je 5. To je koncentracija, i onda nađemo n(broj molova). Ispravite me ako grešim.

 

milicaradenkovic's picture

Jeste.

Faxxy's picture

c=n/V

c=5

i odatle izracunamo n je li? onda uradimo proporciju, posto je to za 100, a u zadatku se trazi 36%

jovanapejovic's picture

treba mi resenje ovog zadatka...
napisi izraze za konstantu ravnoteze :
4NH3 (g) + 3O2 (g)---> 2N2 (g) ' 6H20 (g)

 

 

jovanapejovic's picture

aa ovde ide + gde je ovo '

 

milicaradenkovic's picture

Evo resenja zadatka

pH=5 pa je c{H+}=1*10(-5) mol/l

c(HCl)=c{H+}=1*10(-5) mol/l

n(HCl)=c(HCl)*V=1*10(-5)*0.5=5*10(-6) mol

m(HCl)=n(HCl)*Mr=5*10(-6)*36.5=1.825*10(-4) g

mr=m(HCl)/w=1.825*10(-4)/0.36=5.07*10(-4) g

V=mr/ro=5.07*10(-4)/1.84=2.75*10(-4) ml

2. 4NH3(g)+3O2(g)<--------------->2N2(g)+6H2O(g)

K={N2}rav.2*{H2O}rav.6/{NH3}rav.4*{O2}rav.3

 

jovanapejovic's picture

izracunaj standardnu entalpiju nastajanja cvrstog amonijum-hlorida na osnovu sl. termohemijske reakcije:
NH3 (g) + HCL (g) ---> NH4CL (s) zadate su entalpije stvaranja amonijaka i hlorovodonika : NH3=-46 KJ/MOL I HCL= - 92.3 kj/mol

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

jovanapejovic's picture

hitno mi je molim vass

 

jovanapejovic's picture

moze li neko

 

 

Faxxy's picture

Polako, i oni koji nam urade ove zadatke imaju život :-)

ovo poslednje 

mr=m(HCl)/w=1.825*10(-4)/0.36=5.07*10(-4) g

V=mr/ro=5.07*10(-4)/1.84=2.75*10(-4) ml

 

nije bilo toliko potrebno, jer smo već izračunali n, je l' da?

milicaradenkovic's picture

Bilo je potrebno da bi izracunali zapreminu rastvora.

jelenalara's picture

Izracunati broj OH jona u 10 cm3 rastvora ako se u toj zapremini nalazi 3×10 na 21 H jona? (Hitno je)

Hemulen's picture

N (H+) = 3*1021
V = 10 cm= 0,00001 m3

N=n*Na -------> n(H+) = N/Na = 3*1021 / 6,022 * 1023 = 0,498*10-2 = 4,98*10-3
C(H+) = n/V = 4,98*10-3 / 0,00001 = 498, 173 mol/l
pH = - log C(H+)
pH = 2,69
pH + pOH = 14

pOH = 11,3
C( OH-) = - pH / log = 10-pH
C( OH-) = 5,01 *10 -12

n ( OH-) = C*V = 5,01 *10 -12 mol/l * 0,00001 l 
n ( OH-) = 5,01 * 10 -17

N ( OH-)= n*Na = 5,01 * 10 -17 * 6,022 * 1023
( OH-) = 3.018 * 10

Miloš97's picture

Kako se računa C(H+)jona iz PH ili C(OH-) jona iz POH?

asterix's picture

antilogaritimiranjem 

jana8's picture

Izračunajte koliko mg kalijum hidroksida je potrebno za potpunu neutralizaciju 10 cm3 rastvora hlorovodonične kiseline u kojem pH vrednost iznosi 0? Hitno

Halko's picture

Hitnooo Moze li neko da mi izracuna posto imam test sutra trazi mi se u zadatku pH pOH [H3O] a imam dato [OH]=4.2*10 na -8