maseni procenat

danijela's picture

koliko masenih procenata  vodonik-peroksida sadrzi rastvor gustine 1,136g/cm3 ako se dejstvom viska kalijum-permanganata na 100cm3 ovog rastvora izdvaja 19,76dm3 kiseonika.odg 26,4 hvala

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+3H2O2------------>2MnO2+3O2+2H2O+2KOH

Mn7+(+3e-)------------------>Mn4+/1

O-1(+1e-)----------------------->O2-/3

O-1 (-1e-)--------------------->O0/3

n(O2)=V(O2)/Vm=19.76/22.4=0.882 mol

n(H2O2)=n(O2)=0.882 mol jer je odnos molova 3:3

mr=V*ro=1.136*100=113.6 g

ms=n(H2O2)*Mr=34*0.882=30 g

w(H2O2)=ms/mr=30/113.6=0.264=26.4 %