Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Kako se ponasaju u vodenom rastvoru bazne soli jakih kiselina i slabih baza?

Woody's picture

Kiselo. Tu u principu vlada zakon jačega. Npr. NH4OHCl. So slabe baze, JAKE KISELINE, bazna. Hidrolizuje kiselo
 

Vuk Biljuric's picture

Mozes li samo hidrolizu da napises ove soli ZnOHcl??

Woody's picture

So slabe baze i jake kiseline, dakle kiselo.
Isto bi važilo i za kisele soli slabih baza i jakih kiselina, npr. Cu(HSO4)2. Isto hidrolizuju kiselo. Kada bi imali so jake baze i slabe kiseline, nezavisno od toga da li je kisela (npr. MgHBO3) ili bazna (npr. (CaOH)2CO3), hidrolizovala bi bazno (zbog jake baze).