Puferi

Lanmy's picture

Jel moze pomoc? Zadatak: Ako je pH  acetatnog pufera 5,75 i ako je pKch3cooh=4,75, koliko je puta koncentracija acetatnih jona u tom puferu veća nego koncentracija etan kiseline izraženo u molovima po litru? Ako moze neko detaljno da mi objasni kako se rade ovi zadaci, posto ih ne razumem uopste? Hvala :)

Woody's picture

U ovom slučaju je najlakše da koristiš ovaj izraz: pH = pKa + log (Ckonj. baza/Ckiseline)
Konjugovana baza je CH3COO-, tj. acetatni jon. Znači, puferska smeša je CH3COOH/CH3COO-. (Isto što i CH3COOH/CH3COONa npr.)

5,75 = 4,75 + log (C(CH3COO-)/C(CH3COOH))
log ( -//- ) = 5,75 - 4,75 = 1
Ovo je najobičnija logaritamska jednačina. (log10X=B. X=10b)
Sledi da je C(CH3COO-)/C(Ch3COOH) = 101 = 10
Što znači da je odnos koncentracije acetatnih jona i sirćetne kiseline 10 : 1. Pa je i C(CH3COO-) 10 puta veća od C(CH3COOH).