Stehiometrija, zadatak

CertaViriliter's picture

Koliko je molova hlora reagovalo sa kalijum-jodidom, ako se oslobodilo 25,4 g joda i ako je atomska masa za jod 127?

 

milicaradenkovic's picture

2KI+Cl2------------------>I2+2KCl

n(I2)=m/Mr=25.4/254=0.1 mol

n(Cl2)=n(I2)=0.1 mol

 

CertaViriliter's picture

Aha, hvala.