Hemijske formule

ana123's picture

Da li mi neko moze napisati sve formule it hemije. One osnovne... Masneni udio, kolicinska koncentracija, masa, molarna masa, broj molova, broj atoma i slicno tome

milicaradenkovic's picture

maseni udeo se racuna kao kolicnik mase  supstance i ukupne mase.

w=m(supstance)/m(ukupno)

kolicinska koncentracija je kolicnik molova supstance i ukupne zapremine

c=n(supstance)/V(ukupno)

masa se racuna kada se pomnoze molovi supstance sa molarnom masom

m=n(supstance)*Mr

molarna  masa je zbir atomskih masa. Kada se racuna onda se ispred svake atomske mase stavi broj atoma iz formule.

Mr(K2O)=2*Ar(K)+Ar(O)

molovi se racunaju kao kolicnik mase supstance i molarne mase

n(supstance)=m/Mr

broj atoma je proizvod molova supstance i Avogadrovog broja

N(atoma)=n(supstance)*Na

molalitet je kolicnik molova supstance i mase rastvaraca

b=n(supstance)/m(rastvaraca)

ana123's picture

Hvala vam puno imam par yadataka koje ne rayumem, nadam se da cete mi pomoci.

 

Pri temperaturi od 20ĆC i pritisku od 0,1Mb, 1 dm3 nekog ugljovoonika ima masu nod 1.83g. Analiza je pokazala da ovo jedinjenje sadryi  0.818g C i 0.183g H. Koji je to ugljovodonik

milicaradenkovic's picture

CxHy+O2----------------->CO2+H2O

n(H)=0.183/1=0.183 mol

n(C)=0.818/12=0.06817 mol

1 mol----------------------22.4 dm3

x mol-----------------------1 dm3

x=1/22.4=0.0446 mol CxHy

Mr=ms/n=1.83/0.0446=41 g/mol

n(C):n(H)=0.06817:0.183/0.06817

n(C):n(H)=1:2.68/*3

n(C):n(H)=3:8 i resenje je C3H8

ana123's picture

Sagorjevanjem 4,6g nekog organskog jedinjenja koje se sastoji od C, H i O dobijeno je 8.8g CO2 i 5.4 g H2O. Izracunati emp. formulu jedin jenja.

milicaradenkovic's picture

Jedna tema jedan zadatak . Sad sam ti ovako uradila a ubuducece ti tema biti izbrisana.

CxHyO+O2---------------->CO2+H2O

8.8 g---------------------44 g/mol

x g--------------------------12g/mol

x=8.8*12/44=2.4 g C

5.4 g:x=18:2

x=5.4*2/18=0.6 g H

m(O)=m(CxHyO)-m(C)-m(H)=4.6-2.4-0.6=1.6 g

n(C):n(H):n(O)=2.4/12:0.6/1:1.6/16

n(C):n(H):n(O)=0.2:0.6:0.1/0.1

n(C):n(H):n(O)=2:6:1 i formula je C2H6O ili CH3CH2OH

Ruska's picture

Koliko grama vodene pare nastaje sagorevanjem 14g H?