Heterociklicna jedinjenja

Vuk Biljuric's picture

Zbog cega je piperidin jaca baza od piridina?

milicaradenkovic's picture

Piperidin je jaca baza od piridina jer kod piridina postoji prisustvo konjugovanih dvostrukih veza i zato sto je kod azota u piridinu slobodan elektronski par sp2 hibridizovan i ne ucestvuje u aromaticnom pi sistemu.